ติดตามบน facebook

Friday, March 27, 2009

แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 1 ทุกกลุ่มสาระ

ดาวน์โหลด

แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 3 ทุกกลุ่มสาระ

ดาวน์โหลดที่

แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 2 ทุกกลุ่มสาระ

ดาวน์โหลดที่

แบบทดสอบชั้น ป.1 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)


ดาวน์โหลด

แบบทดสอบชั้น ป.2 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)


ดาวน์โหลด

แบบทดสอบชั้น ป.3 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)


ดาวน์โหลด

แบบทดสอบชั้น ป.4 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)


ดาวน์โหลด

แบบทดสอบชั้น ป.5 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)

ดาวน์โหลด

แบบทดสอบชั้น ป.6 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
ดาวน์โหลด