ติดตามบน facebook

Thursday, December 4, 2008

ตัวอย่างการประเมินโครงการ 5 บท ชุดที่ 1 (ติดตามชุดที่ 2 ต่อไป)

1 [DIR] การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรีนเครือข่าย/
2 [DIR] การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา/
3 [DIR] การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส/
4 [DIR] การประเมินโครงการการดำเนินงานของศูนย์ทดลองเรียน/
5 [DIR] การประเมินโครงการการประเมินโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้/
6 [DIR] การประเมินโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ/
7 [DIR] การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
8 [DIR] การประเมินโครงการจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/
9 [DIR] การประเมินโครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน/
10 [DIR] การประเมินโครงการจัดบรรยายกาศและสิ่งแวดล้อม/
11 [DIR] การประเมินโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา/
12 [DIR] การประเมินโครงการดำเนินงานหอกระจายข่าวเสียงตามสาย/
13 [DIR] การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน/
14 [DIR] การประเมินโครงการปฏิรูปเกษตร/
15 [DIR] การประเมินโครงการประกันคุณภาพ/
16 [DIR] การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไข้ยาเสพติด/
17 [DIR] การประเมินโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน/
18 [DIR] การประเมินโครงการฝึกอาชีพการเกษตรแก่เยาวชน
ในโรงเรียนกำแพงเพชร/
19 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครู/
20 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด/

No comments: