ติดตามบน facebook

Tuesday, December 16, 2008

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

กำหนดการสอน

1. จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
1.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน
1.2 การเปรียบเทียบจำนวน
1.3 การเรียงลำดับจำนวน

2. จำนวนนับ 6 ถึง 10
2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
2.2 การเปรียบเทียบจำนวน
2.3 การเรียงลำดับจำนวน

3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.1 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

5. จำนวนนับ 11 ถึง 20
5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
5.2 การเขียนในรูปกระจาย
5.3 การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = ? > <> < 11. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 11.1 การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต 11.2 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 12. เวลา 12.1 ช่วงเวลาในแต่ละวัน 12.2 จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อเดือนในหนึ่งปี และจำนวนวันในแต่ละเดือน 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 13.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.3 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 13.4 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 14. การบวก ลบระคน 14.1 การบวก ลบระคน 14.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/6.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/7.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/8.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/9.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/10.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/11.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/12.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/13.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/14.1.html

ที่มา www.koonkroo.net

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 2 16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนนับ 3 21
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนนับ 4 26
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 5 30
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จำนวน 0 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 39
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 จำนวนนับ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 จำนวนนับ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 จำนวนนับ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 จำนวนนับสิบ และตัวเลข 10
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ความหมายของการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมายของการบวก (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การบวกตามแนวนอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ศูนย์กับการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การบวกตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การสลับที่การบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 โจทย์ปัญหาการบวก (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความหมายของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การลบและสัญลักษณ์ของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 ประโยคสัญลักษณ์การลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 การลบตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การลบด้วยศูนย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การลบโดยใช้เส้นจำนวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 หลักหน่วย หลักสิบ (ค่าประจำหลัก)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขอารบิก
ตัวเลขไทยแทนจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 การเขียนเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 การเขียนจำนวน 11 ถึง 20 ในรูปกระจาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 การเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมาย
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
ผังความคิดแสดงการบูรณา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 โจทย์ปัญหาการบวกสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 การจัดกลุ่มการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวัด
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง การวัดกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังแสดงการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การวัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 การเปรียบเทียบความยาว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 การเปรียบเทียบความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 การเรียงลำดับความยาวหรือความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยกลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
บรรณานุกรม

ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ

http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/6.1.html

Monday, December 15, 2008

ข้อสอบเอ็นที

1. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/1.1.html
2. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/2.1.html
3. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/3.1.html
4. ข้อสอบเอ็นทีวิทยาศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/4.1.html
5. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/5.1.html
6. ข้อสอบ เอ็นทีภาษาอังกฤษ ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/6.1.html
7. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.4-6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/7.1.html
8. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/8.1.html
9. ข้อสอบภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/9.1.html
10. ข้อสอบภาษาอังกฤา ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/10.1.html
11. ข้อสอบวิทยาศาสตรื ช่วง2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/11.1.html
12. ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/12.1.html
13. ข้อสอบเอเน็ต
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/13.1.html

Sunday, December 14, 2008

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

ดาวน์แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ตามลิงก์ข้างล่าง

1. ดนตรี-นาฏศิลป์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/1/link1.html
2. แผน bingo
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/2/link1.html
3. แผน gogo love english
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/3/link1.html
4. แผนคณิตศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/4/link1.html
5. แผนภาษาไทย
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/5/link1.html
6. แผนภาษาอังกฤษ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/6/link1.html
7. แผนวิทยาศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/7/link1.html
8. แผนศิลปะ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/8/link1.html
9. แผนสังคมศึกษาฯ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/9/link1.html
10. แผนสุขศึกษา
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/10/link1.html

ที่มา http://www.koonkroo.co.cc

Thursday, December 4, 2008

ตัวอย่างการประเมินโครงการ 5 บท ชุดที่ 1 (ติดตามชุดที่ 2 ต่อไป)

1 [DIR] การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรีนเครือข่าย/
2 [DIR] การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา/
3 [DIR] การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส/
4 [DIR] การประเมินโครงการการดำเนินงานของศูนย์ทดลองเรียน/
5 [DIR] การประเมินโครงการการประเมินโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้/
6 [DIR] การประเมินโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ/
7 [DIR] การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
8 [DIR] การประเมินโครงการจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/
9 [DIR] การประเมินโครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน/
10 [DIR] การประเมินโครงการจัดบรรยายกาศและสิ่งแวดล้อม/
11 [DIR] การประเมินโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา/
12 [DIR] การประเมินโครงการดำเนินงานหอกระจายข่าวเสียงตามสาย/
13 [DIR] การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน/
14 [DIR] การประเมินโครงการปฏิรูปเกษตร/
15 [DIR] การประเมินโครงการประกันคุณภาพ/
16 [DIR] การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไข้ยาเสพติด/
17 [DIR] การประเมินโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน/
18 [DIR] การประเมินโครงการฝึกอาชีพการเกษตรแก่เยาวชน
ในโรงเรียนกำแพงเพชร/
19 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครู/
20 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด/

Tuesday, December 2, 2008

รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ

ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.(การประเมินด้านที่ 2)
ตัวอย่างการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5-10
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สอนอนุบาล
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอประเมิน วฐ.1
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนอนุบาล
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนประถม
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รอง/ผอ.โรงเรียน
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบติหน้าที่คร
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ วฐ.1
รายงานขอรับการประเมิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วฐ.(พ) 1/4
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนา
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1
บัญชีรายละเอียดงบหน้าผู้เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ / บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ
รวมตัวอย่างการเขียนรายงาน