ติดตามบน facebook

Wednesday, January 28, 2009

วิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้น ม.3/2
2.การสำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
3.การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
4.การใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
5.เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
6.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
7.การพัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
8.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
9.การส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
10.ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11.ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
12.การใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
13.การใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
14.ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
15.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16.การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
17.การพัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
18.ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19.การใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
20.การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
21.การส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนม.ปลาย
23.การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
24.การแก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ

Saturday, January 10, 2009

ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ

1. Doing Teacher Research [form inquiry to unerstanding]{Donald Freeman}
2. Exploring Dynamics of Second LanguageWriting {Barbara Kroll}.rar
3. Methods That Work.rar
4. Second Language WRITING {KEN HYLAND}.rar
5. Sentence Combining [A Composing Book] {William Strong}.rar
6. Understanding Expertisein Teaching [Case Studies of Second Language Teachers] {Amy B. M. Tsui}.rar
7. การคมนาคมและการสื่อสาร อ.2.rar
8. การคูณจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกิน1,000.rar
9. การใช้เครื่องมือในงานช่างพื้นฐาน.rar
10. การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ป.1.rar
11. การแปลงทางเรขาคณิต ม.2.rar
12. การฝึกแบบธรรมชาติปฐมวัย.rar
13. การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์.rar
14. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ป.4.rar
15. คณิต ป.5.rar
16. คณิต อ.2.rar
17. คณิตศาสตร์ ป.6.rar
18. โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร ป.3.rar
19. ทบทวนการคูณ ป.3.rar
20. ทักษะกีฬาฟุตบอล ป.6.rar
21. ทัศนศิลป์กับประวัติและวัฒนธรรม.rar
22.บทเรียนการ์ตูนวิทย์องค์ประกอบชั้นบรรยากาศ.rar
23. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.rar
24. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลดิมีเดีย.rar
25. บทเรียนคอมพิวเตอร์สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4.rar
26. แบบทดสอบทักษะฟุตบอล.rar
27. ปฐมวัย.rar
28. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ป.3.rar
29. ฟุตบอล.rar
30. ภาษาไทย ป.1.rar
31. ภาษาไทย ป.6.rar
32. ระบบสุริยะจักรวาล ป.5.rar
33. วิทย์ เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ป.1.rar
34. วิทย์ สารในชีวิตประจำวัน ป.6.rar
35. วิทยาศาสตร์.rar
36. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก.rar
37. วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ป.6.rar
38. ศิลปะ.rar
39. สุขศึกษาและพลศึกษาฟุตบอล.rar
40. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.rar
41. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.rar
42. เอกสารวิจัย.rar