ติดตามบน facebook

Wednesday, January 28, 2009

วิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้น ม.3/2
2.การสำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
3.การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
4.การใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
5.เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
6.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
7.การพัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
8.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
9.การส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
10.ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11.ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
12.การใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
13.การใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
14.ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
15.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16.การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
17.การพัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
18.ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19.การใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
20.การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
21.การส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนม.ปลาย
23.การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
24.การแก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ

No comments: