ติดตามบน facebook

Tuesday, December 16, 2008

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2

กำหนดการสอน

1. จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
1.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน
1.2 การเปรียบเทียบจำนวน
1.3 การเรียงลำดับจำนวน

2. จำนวนนับ 6 ถึง 10
2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
2.2 การเปรียบเทียบจำนวน
2.3 การเรียงลำดับจำนวน

3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
3.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9

4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.1 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
4.2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

5. จำนวนนับ 11 ถึง 20
5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
5.2 การเขียนในรูปกระจาย
5.3 การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = ? > <> < 11. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 11.1 การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต 11.2 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 12. เวลา 12.1 ช่วงเวลาในแต่ละวัน 12.2 จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อเดือนในหนึ่งปี และจำนวนวันในแต่ละเดือน 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 13.1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 13.3 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 13.4 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 14. การบวก ลบระคน 14.1 การบวก ลบระคน 14.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/6.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/7.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/8.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/9.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/10.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/11.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/12.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/13.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.2/14.1.html

ที่มา www.koonkroo.net

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 2 16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนนับ 3 21
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนนับ 4 26
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 5 30
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จำนวน 0 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 39
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 จำนวนนับ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 จำนวนนับ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 จำนวนนับ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 จำนวนนับสิบ และตัวเลข 10
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ความหมายของการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมายของการบวก (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การบวกตามแนวนอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ศูนย์กับการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การบวกตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การสลับที่การบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 โจทย์ปัญหาการบวก (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความหมายของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การลบและสัญลักษณ์ของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 ประโยคสัญลักษณ์การลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 การลบตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การลบด้วยศูนย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การลบโดยใช้เส้นจำนวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 หลักหน่วย หลักสิบ (ค่าประจำหลัก)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขอารบิก
ตัวเลขไทยแทนจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 การเขียนเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 การเขียนจำนวน 11 ถึง 20 ในรูปกระจาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 การเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมาย
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
ผังความคิดแสดงการบูรณา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 โจทย์ปัญหาการบวกสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 การจัดกลุ่มการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวัด
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง การวัดกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังแสดงการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การวัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 การเปรียบเทียบความยาว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 การเปรียบเทียบความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 การเรียงลำดับความยาวหรือความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยกลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
บรรณานุกรม

ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ

http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/6.1.html

Monday, December 15, 2008

ข้อสอบเอ็นที

1. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/1.1.html
2. ข้อสอบเอ็นที คณิต ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/2.1.html
3. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/3.1.html
4. ข้อสอบเอ็นทีวิทยาศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/4.1.html
5. ข้อสอบเอ็นทีภาษาไทย ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/5.1.html
6. ข้อสอบ เอ็นทีภาษาอังกฤษ ป.6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/6.1.html
7. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.4-6
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/7.1.html
8. ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/8.1.html
9. ข้อสอบภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/9.1.html
10. ข้อสอบภาษาอังกฤา ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/10.1.html
11. ข้อสอบวิทยาศาสตรื ช่วง2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/11.1.html
12. ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ช่วง 2
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/12.1.html
13. ข้อสอบเอเน็ต
http://www.koonkroo.co.cc/download/ntch2/13.1.html

Sunday, December 14, 2008

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1

ดาวน์แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ตามลิงก์ข้างล่าง

1. ดนตรี-นาฏศิลป์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/1/link1.html
2. แผน bingo
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/2/link1.html
3. แผน gogo love english
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/3/link1.html
4. แผนคณิตศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/4/link1.html
5. แผนภาษาไทย
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/5/link1.html
6. แผนภาษาอังกฤษ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/6/link1.html
7. แผนวิทยาศาสตร์
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/7/link1.html
8. แผนศิลปะ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/8/link1.html
9. แผนสังคมศึกษาฯ
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/9/link1.html
10. แผนสุขศึกษา
http://www.koonkroo.co.cc/download/planp1/10/link1.html

ที่มา http://www.koonkroo.co.cc

Thursday, December 4, 2008

ตัวอย่างการประเมินโครงการ 5 บท ชุดที่ 1 (ติดตามชุดที่ 2 ต่อไป)

1 [DIR] การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรีนเครือข่าย/
2 [DIR] การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา/
3 [DIR] การประเมินโครงการการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส/
4 [DIR] การประเมินโครงการการดำเนินงานของศูนย์ทดลองเรียน/
5 [DIR] การประเมินโครงการการประเมินโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้/
6 [DIR] การประเมินโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ/
7 [DIR] การประเมินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
8 [DIR] การประเมินโครงการจริยธรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/
9 [DIR] การประเมินโครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน/
10 [DIR] การประเมินโครงการจัดบรรยายกาศและสิ่งแวดล้อม/
11 [DIR] การประเมินโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา/
12 [DIR] การประเมินโครงการดำเนินงานหอกระจายข่าวเสียงตามสาย/
13 [DIR] การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน/
14 [DIR] การประเมินโครงการปฏิรูปเกษตร/
15 [DIR] การประเมินโครงการประกันคุณภาพ/
16 [DIR] การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไข้ยาเสพติด/
17 [DIR] การประเมินโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน/
18 [DIR] การประเมินโครงการฝึกอาชีพการเกษตรแก่เยาวชน
ในโรงเรียนกำแพงเพชร/
19 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครู/
20 [DIR] การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด/

Tuesday, December 2, 2008

รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ

ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.(การประเมินด้านที่ 2)
ตัวอย่างการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5-10
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สอนอนุบาล
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอประเมิน วฐ.1
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนอนุบาล
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนประถม
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รอง/ผอ.โรงเรียน
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบติหน้าที่คร
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ วฐ.1
รายงานขอรับการประเมิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วฐ.(พ) 1/4
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนา
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1
บัญชีรายละเอียดงบหน้าผู้เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ / บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ
รวมตัวอย่างการเขียนรายงาน

Friday, October 31, 2008

บริหารการศึกษา

1. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัดนครราชสีมา
2. การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
3. การพัฒนาชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

คอมพิวเตอร์

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการ สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง อุบัติเหตุ วิชาจราจร สำหรับนักเรียนพลตำรวจ
4. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความ พึงพอใจต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดมีข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มี การเคลื่อนไหวกับแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ
5. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเศษส่วน

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

1. การสร้างชุดการสอนสำหรับครูเรื่องกล้วยน้ำว้าตัด กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
3. รูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนวัดหัว ถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
5. ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ชุบยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
7. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การทำบายศรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยว กับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

กลุ่มสาระศิลปะ

1. การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
3. แนวคิดและบทบาททางศิลปะในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของ นาย สังคม ทองมี
4. การพัฒนาลวดลายศิลปะผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
5. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546

ปฐมวัย

1. การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติ สำหรับเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้งานจิตรกรรมไทย
ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

2. การวิจัยพัฒนาการใช้คำถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
3. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นกับการฟัง
นิทานแบบปกติ

4. การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อเสริมประสบการณ์
5. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

6. ผลของการจัดกิจกรรมหลังการฟังนิทาน โดยการเล่า เรื่องนิทานในรูปแบบการวาดภาพที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. ผลการสอนโดยใช้เทคนิคกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตริคติวิซึมกับการสอนตาม ปกติ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียน
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูดภาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

5. การพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเรื่อง Food for Health สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7.การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการสาระสังคมศึกษา

1. การสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งเสพติด สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณและ ทักษะการทำงานกลุ่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจกับการสอนตามปกติ
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบปกติ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
3. การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
4. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หน่วยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
5. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CCA กับการสอนแบบปกติ

กลุ่มสาระภาษาไทย

1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้นเรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับสำหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. การพัฒนาสื่อประสมร่วมกับการเรียน แบบซี ไอ อาร์ ซี เรื่อง การสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ
เน้นกระบวนการปฏิบัติกับวิธีสอนตามคู่มือครู

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนโดยการฝึกทักษะตามคู่มือครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 :กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
5. รูปแบบกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
6. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น ที่ 1 ปีการศึกษา 2546 - 2547 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
7. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
3. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลอง จังหวัดแพร
4. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วง ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการสอนแบบ ปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู