ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

1. การสร้างชุดการสอนสำหรับครูเรื่องกล้วยน้ำว้าตัด กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
3. รูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนวัดหัว ถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
5. ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ชุบยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
7. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การทำบายศรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยว กับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

No comments: