ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. ผลการสอนโดยใช้เทคนิคกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตริคติวิซึมกับการสอนตาม ปกติ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียน
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 comment:

ครู said...

มีแต่หัวข้อ เสียเวลา