ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

กลุ่มสาระภาษาไทย

1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้นเรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับสำหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. การพัฒนาสื่อประสมร่วมกับการเรียน แบบซี ไอ อาร์ ซี เรื่อง การสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ
เน้นกระบวนการปฏิบัติกับวิธีสอนตามคู่มือครู

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนโดยการฝึกทักษะตามคู่มือครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 :กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
5. รูปแบบกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
6. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น ที่ 1 ปีการศึกษา 2546 - 2547 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
7. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1 comment:

อรพิน said...

สวัสดีค่ะ