ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

กลุ่มสาระศิลปะ

1. การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
3. แนวคิดและบทบาททางศิลปะในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของ นาย สังคม ทองมี
4. การพัฒนาลวดลายศิลปะผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
5. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546