ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

บริหารการศึกษา

1. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัดนครราชสีมา
2. การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
3. การพัฒนาชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

คอมพิวเตอร์

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการ สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง อุบัติเหตุ วิชาจราจร สำหรับนักเรียนพลตำรวจ
4. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความ พึงพอใจต่อการเรียน วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดมีข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มี การเคลื่อนไหวกับแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ
5. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการนำเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเศษส่วน

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

1. การสร้างชุดการสอนสำหรับครูเรื่องกล้วยน้ำว้าตัด กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานบ้าน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
3. รูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนวัดหัว ถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
5. ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ชุบยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
7. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การทำบายศรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยว กับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

กลุ่มสาระศิลปะ

1. การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
3. แนวคิดและบทบาททางศิลปะในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของ นาย สังคม ทองมี
4. การพัฒนาลวดลายศิลปะผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
5. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2546

ปฐมวัย

1. การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติ สำหรับเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้งานจิตรกรรมไทย
ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

2. การวิจัยพัฒนาการใช้คำถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
3. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นกับการฟัง
นิทานแบบปกติ

4. การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อเสริมประสบการณ์
5. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

6. ผลของการจัดกิจกรรมหลังการฟังนิทาน โดยการเล่า เรื่องนิทานในรูปแบบการวาดภาพที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. ผลการสอนโดยใช้เทคนิคกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตริคติวิซึมกับการสอนตาม ปกติ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียน
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
5. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูดภาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

5. การพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเรื่อง Food for Health สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7.การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการสาระสังคมศึกษา

1. การสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งเสพติด สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณและ ทักษะการทำงานกลุ่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยการบูรณาการแบบร่วมแรงผสานใจกับการสอนตามปกติ
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบร่วมมือและการเรียนแบบปกติ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
3. การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
4. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หน่วยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
5. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CCA กับการสอนแบบปกติ

กลุ่มสาระภาษาไทย

1. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้นเรื่องการผันเสียง
วรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับสำหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. การพัฒนาสื่อประสมร่วมกับการเรียน แบบซี ไอ อาร์ ซี เรื่อง การสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ
เน้นกระบวนการปฏิบัติกับวิธีสอนตามคู่มือครู

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนโดยการฝึกทักษะตามคู่มือครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 :กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
5. รูปแบบกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองผำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
6. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้น ที่ 1 ปีการศึกษา 2546 - 2547 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
7. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
3. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลอง จังหวัดแพร
4. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วง ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการสอนแบบ ปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู