ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

ปฐมวัย

1. การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติ สำหรับเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้งานจิตรกรรมไทย
ของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

2. การวิจัยพัฒนาการใช้คำถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
3. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นกับการฟัง
นิทานแบบปกติ

4. การศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อเสริมประสบการณ์
5. ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการศิลปะที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

6. ผลของการจัดกิจกรรมหลังการฟังนิทาน โดยการเล่า เรื่องนิทานในรูปแบบการวาดภาพที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

1 comment:

parichat said...

ไม่สามารถเข้าดูงานได้เลยค่ะ อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยมากกำลังจะทำผลงานค่ะ ปล.ว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต