ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
3. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลอง จังหวัดแพร
4. การพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วง ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดสามง่าม จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการสอนแบบ ปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู

2 comments:

jakkapat said...
This comment has been removed by the author.
รัติยากร said...

ต้องการงานวิจัยของระดับปฐมวัยแต่เข้าไปดูหรือดาววน์โหลดไม่ได้ ทำไงดีคะ