ติดตามบน facebook

Friday, October 31, 2008

ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการพูดภาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก

5. การพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเรื่อง Food for Health สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7.การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 comment:

pause said...

หัวข้อดีมากเลยครับ แต่เปิดไม่ได้เลยสักไฟล์เดียว (T0T)