ติดตามบน facebook

Tuesday, December 16, 2008

ดาวน์โหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 7
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 2 16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนนับ 3 21
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนนับ 4 26
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 5 30
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จำนวน 0 35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 39
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวน 6 ถึง 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 จำนวนนับ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 จำนวนนับ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 จำนวนนับ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 จำนวนนับสิบ และตัวเลข 10
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ความหมายของการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมายของการบวก (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การบวกตามแนวนอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 ศูนย์กับการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การบวกตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การสลับที่การบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 โจทย์ปัญหาการบวก (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังความคิดการบูรณาการ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ความหมายของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การลบและสัญลักษณ์ของการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 ประโยคสัญลักษณ์การลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 การลบตามแนวตั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การลบด้วยศูนย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การลบโดยใช้เส้นจำนวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 หลักหน่วย หลักสิบ (ค่าประจำหลัก)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขอารบิก
ตัวเลขไทยแทนจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 การเขียนเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 11 ถึง 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 การเขียนจำนวน 11 ถึง 20 ในรูปกระจาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 การเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมาย
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
ผังความคิดแสดงการบูรณา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 โจทย์ปัญหาการบวกสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 การจัดกลุ่มการบวก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวัด
ผังความคิดแสดงการบูรณาการ เรื่อง การวัดกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ผังแสดงการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การวัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 การเปรียบเทียบความยาว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 การเปรียบเทียบความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 การเรียงลำดับความยาวหรือความสูง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยกลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 การวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ต่อ)
? แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
บรรณานุกรม

ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ

http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/1.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/2.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/3.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/4.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/5.1.html
http://www.koonkroo.net/download/planmathp1.1/6.1.html

No comments: