ติดตามบน facebook

Tuesday, December 2, 2008

รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ

ตัวอย่างการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพท.(การประเมินด้านที่ 2)
ตัวอย่างการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5-10
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สอนอนุบาล
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอประเมิน วฐ.1
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนอนุบาล
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานสอนประถม
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รอง/ผอ.โรงเรียน
ตัวอย่างรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบติหน้าที่คร
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ วฐ.1
รายงานขอรับการประเมิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วฐ.(พ) 1/4
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนา
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1
บัญชีรายละเอียดงบหน้าผู้เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ / บัญชีรายชื่อคณะกรรมการฯ
รวมตัวอย่างการเขียนรายงาน

No comments: